Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ARAKOM.PL


 SPIS TREŚCI

 1. Podstawa prawna

 2. Postanowienia ogólne

 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

 4. Wymogi techniczne

 5. Zakaz dostarczania przez konsumenta lub przedsiębiorcę treści o charakterze bezprawnym

 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 7. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo

 8. Postępowanie reklamacyjne

 9. Postanowienia końcowe

1. Podstawa prawna

Regulamin został przygotowany w szczególności na podstawie poniższych przepisów prawa:

 • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.

 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm).

 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. Z 24 czerwca 2014 poz.827)

2. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą i właścicielem internetowego serwisu arakom.pl - zwanego dalej serwisem jest ARAKOM, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ARAKOM A.Pietrzak, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwana dalej Sprzedającym. Wpisy są dostępne nieodpłatnie pod adresem internetowym www.ceidg.gov.pl

Adres siedziby firmy: 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów22a/6

NIP: 6341137631

Adres elektroniczny usługodawcy związany z serwisem: arakom@arakom.pl

Kontakt telefoniczny pod nr: 32 2091885, 32 2091804, 32 2091884 od poniedziałku .do piątku w godz. 9:00 do 17:00

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, korzystających z serwisu. Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów i przedsiębiorców przysługujących im na mocy przepisów prawa obowiązujących w RP, wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumentów lub przedsiębiorców.

3. Treść regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez konsumenta lub przedsiębiorcę.

4. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

- wymogi techniczne

5. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie.

- zakaz dostarczania przez konsumenta lub przedsiębiorcę treści o charakterze bezprawnym

6. Zakazane jest osobom korzystającym z usług serwisu zamieszczania treści bezprawnych np. w komentarzach, opiniach o produkcie. Bezprawne są np. treści wulgarne, nielicujące z dobrymi obyczajami, ale też umieszczanie danych osobowych bez zgody zainteresowanych, czy w określonych przypadkach zamieszczanie reklam, linków do reklam itp.

- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

7. Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert

8. Serwis świadczy usługi polegające na możliwości dokonywania zakupów towarów i usług dostępnych w serwisie zwanych dalej przedmiotem sprzedaży

9. Podane w serwisie ceny przedmiotu sprzedaży są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązującą w RP stawkę podatku VAT.

10. Konsument i przedsiębiorca ma prawo wyboru przedmiotu sprzedaży przez dodanie go do koszyka zakupów, wybrania sposobu dostawy oraz sposobu zapłaty. Dostępne formy dostawy wyłącznie na terytorium Polski to: firma kurierska, paczkomaty, dostawa na terenie Katowic, odbiór osobisty w Katowicach. Dostępne formy płatności to:

 • Płatność gotówką lub kartą Visa MasterCard - przy odbiorze osobistym

 •  Przelew bankowy- szybkie płatności Paynow - BLIK, Płacę z Inteligo, mBank mTransfer, Santander Przelew24, Płacę z iPKO, Pekao Przelew24, PayWay Toyota Bank, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, GetinBank, NobleBank, ING Bank, BNP PARIBAS, Crédit Agricole , Pocztowy24, PlusBank i inne

 • Na każdym etapie Konsument jest informowany o koszcie przedmiotu sprzedaży, o koszcie związanym z wyborem sposobu dostawy i płatności oraz całkowitej kwocie do zapłaty. Finalizacja zamówienia następuje po użyciu przycisku Potwierdź „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11. Przedmiot sprzedaży jest wysyłany do konsumenta lub przedsiębiorcy niezwłocznie po dokonaniu wyboru wskazanego w pkt.10 regulaminu. Konsument i przedsiębiorca na wskazany adres e-mail otrzymują wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że w razie wątpliwości pracownik sprzedającego będzie kontaktował się telefonicznie.

12. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu przedmiotu sprzedaży w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres arakom@arakom.pl lub pisemnie na adres ARAKOM, ul. 1 Maja 92 40-240 Katowice. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu konsument zobowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży niezwłocznie na adres sklepu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży (koszty przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).od konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia przedmiotu sprzedaży do konsumenta z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia przedmiotu sprzedaży innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Przedsiębiorcy zawsze, a konsumentowi na jego życzenie zostaje wystawiona faktura VAT za zamówiony przedmiot sprzedaży. Jeśli Konsument nie zawrze życzenia wystawienia faktury VAT, zostanie wystawiony paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny są dołączone do przesyłki.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo

14. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie tych danych np. imienia i nazwiska konsumenta lub nazwy przedsiębiorcy oraz adresu gdzie przedmiot sprzedaży ma zostać wysłany może uniemożliwić realizację zamówienia.

15. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu dokonania dostawy zamówionego przedmiotu sprzedaży. Wprowadzający dane ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz w każdej chwili może wystąpić do administratora z żądaniem o zaprzestanie ich przetwarzania.

16. Administratorem bazy danych osobowych jest ARAKOM Baza danych osobowych serwisu została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), do wglądu pod adresem www.egiodo/giodo.gov.pl

17. Dane osobowe przedsiębiorcy i konsumenta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych zgodnie z regulaminem w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

18. Serwis arakom.pl współpracuje z platformami płatniczymi. Transakcje dokonywane są na rachunki tych platform, a właściciel serwisu arakom.pl nie ma dostępu do danych transakcji, jest jedynie informowany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Dane dotyczące płatności są szyfrowane protokołem SSL, a systemy płatnicze nie wymagają i nie umożliwiają właścicielowi serwisu arakom.pl przechowywania danych numerów kart płatniczych i kont bankowych.

Postępowanie reklamacyjne

19. Aczkolwiek procent reklamacji w naszym serwisie kształtuje się na poziomie poniżej 0,001% staramy się, aby miejsce i sposób składania reklamacji nie powodował nadmiernych trudności i kosztów po stronie Konsumenta.

20. Udostępniamy wszelkie dostępne kanały na składanie reklamacji: telefon, pocztę elektroniczną, reklamacje osobiste w siedzibie firmy, reklamacje pisemne.

21. 100% przedmiotów sprzedaży jest fabrycznie nowych i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora. Jeśli przedmiot sprzedaży okaże się wadliwy konsument ma prawo:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego,

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu sprzedaży. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni przedmiot sprzedaży na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenia tego nie stosuje się jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił przedmiotu sprzedaży na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

22. Reklamacje Konsumenta rozpatrujemy maksymalnie do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań konsumenta oznacza to, że uznał żądania za zasadne. W szczególnych przypadkach procedura może zostać przedłużona do 30 dni. W wypadku gdy realizacja żądań konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego przedmiotu sprzedaży koszt dostawy ponosi Sprzedający.

Postanowienia końcowe

23. Katalog klauzul niedozwolonych jest katalogiem otwartym i ciągle poszerzanym (aktualnie liczy kilka tysięcy pozycji), mimo dołożenia najwyższej staranności naszego działu prawnego, gdyby konsument dostrzegł w naszym regulaminie choćby znamiona klauzuli niedozwolonej proszony jest o poinformowaniu nas o tym fakcie w celu wyeliminowania zapisów godzących w jego prawa (dotyczy to w szczególności wszelkiego rodzaju stowarzyszeń broniących praw konsumenta, które jak pokazuje praktyka szukają takich zapisów w regulaminach i wszczynają kosztowne procesy sądowe).

25. O każdej zmianie regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

27. Prawa autorskie do niniejszego regulaminu przysługują ARAKOM

 ® Copyright ARAKOM 2024